nawóz do trawnika

2020-08-03

Nawóz do trawnika, a nawożenie gleby

Stosowanie wieloskładnikowych nawozów mineralnych z przeznaczeniem dla okre­ślonych grup roślin musi być zgodne z zaleceniami i dawkami podanymi przez producenta.


Nawóz do trawnika, a gleba w ogrodzie

W wypadku sztucznych preparatów już samo ich stosowanie bu­dzi wiele kontrowersji, nie mówiąc o przenawożeniu. Nadmiar nawozu mineralnego nie tylko uszkadza ro­śliny i prowadzi do kumulacji niekorzystnych substan­cji w ziemiopłodach, lecz także zaburza biologiczną strukturę gleby, jest przyczyną jej degradacji. Warto jest zatem zdecydować się na nawóz do trawnika https://gardenstart.pl/pol_m_Nawozy_Do-trawnikow-164.html.


Najbardziej efektywne nawożenie gleby i roślin za­wdzięczamy obornikowi, czyli przefermentowanym odchodom zwierząt domowych i ściółki. Stosowa­ny w ogrodnictwie powinien być poddany kilkumie­sięcznemu kompostowaniu. Dobrze zmineralizowany obornik znajduje zastosowanie w ogrodzie w każdym czasie, nawet jako ściółka. Słabiej przekompostowany przerabiamy z glebą jesienią. Bardzo ważnym elemen­tem nawożenia obornikiem jest płytkie przekopanie go z górną warstwą gleby, która zawiera najwięcej tlenu niezbędnego do rozkładu. Obornik zawiera wszystkie potrzebne roślinom substancje pokarmowe. Przyczy­nia się do trwałej poprawy struktury gleby i jest bar­dzo ważnym źródłem przyszłej próchnicy. Dużo dobrego można uzyskać poprzez nawóz do trawnika.


Obornik pozbawiony ściół­ki tworzy inny, równie cenny nawóz - gnojowicę. W ama­torskiej uprawie ogrodniczej dostęp do obu nawozów - jeśli nie mamy zaprzyjaźnio­nego rolnika - jest zwykle utrudniony. Stąd jedynym ła­twym i stałym źródłem pozy­skiwania naturalnego nawozu pozostaje kompost. Własna skrzynia lub jeszcze lepiej pryzma kompostowa spełnia też bardzo praktyczną funk­cję - dzięki niej mamy miejsce na zatrzymanie i wykorzysta­nie organicznych odpadów z ogrodu. Na uwagę zasługuje także nawóz do trawnika.


Kom­post nie ma nic wspólnego ze śmietnikiem. Mogą tam trafiać wyłącznie resztki organicz­ne, pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, wyłączając na­siona chwastów i porażone rośliny.